Algemene voorwaarden PrachtVuur


Algemene voorwaarden, voorwaarden en huisregels PrachtVuur

1 - Identiteit van de onderneming:

 

PrachtVuur
Edisonstraat 23B

8801 PN Franeker

info@prachtvuur.nl

Op werkdagen bereikbaar van 08:00u tot 17:00u

0638440643

KVK nummer:   85822817

Btwnummer:NL004151978B66

 

2 – Offertes 

- Offertes worden uitsluitend via de mail of www.prachtvuur.nl aangevraagd.
- Alle offertes die door de ondernemer verstuurd worden zijn 14 dagen geldig.
- Na bevestiging van de offerte komen we bij het volgende punt. (zie punt 3)

 

3 – Bestellingen / bedenktijd

De consument heeft na bevestiging een bedenktijd van 5 dagen. Hieronder wordt verstaan dat de bestellingen die bevestigd zijn, binnen 5 dagen nog geannuleerd kunnen worden. Mocht de consument na 5 dagen toch nog willen annuleren dan word er 50% van het totaal bedrag in rekening gebracht binnen twee weken, daarna de volle 100%. Bestellingen dienen uitsluitend via de mail besteld en ook bevestigd te worden. Daarbij kan ook besteld worden via www.prachtvuur.nl Hierin dient men duidelijk te beschrijven welke wensen hij/zij heeft. Denk bijvoorbeeld aan materiaalkeuze, afmetingen, etc. te vermelden. Na bevestiging worden producten geleverd conform de leverdatum op de offerte (variërend vaak tussen de 3 en 14 weken). Hierbij is de bedenktijd van 5 dagen niet meegerekend. Indien de consument de bestelling bevestigd heeft, dan bevestigd de ondernemer deze ook naar de consument toe. Zolang dit niet is gedaan kan de consument nog annuleren. Na bevestiging van de ondernemer gaat de bedenktijd van 5 dagen in.

 

4 - De prijs

- Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen

gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van

wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument heeft bedongen de overeenkomst op te kunnen zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. Wij vragen een aanbetaling op al onze producten van 30%. 

 

5 - Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Producten ophalen bij het aangegeven adres. Bij bezorging worden bezorg kosten in rekening gebracht.  Met inachtneming van hetgeen van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen leveren binnen de leveringstermijn die is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument tijdig bericht. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging/ophalen aan de consument of een vooraf aangewezen  en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. 

 

6 - Betaling

Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument de 30% afgesproken aanbetaling binnen 7 dagen na de

bedenkingstijd op de rekening te staan. De consument heeft de plicht om onjuistheden in

verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Contant afrekenen of per pin bij afhalen of twee dagen alvorens de ophaaldag over te maken per bank. 

Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

 

7 – Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van

ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.